16 grudzień

Szkolenie wstępne BHP a umowa zlecenie

O szkoleniu wstępnym zleceniobiorcy decyduje miejsce pracy.

Drodzy Państwo,

chcielibyśmy rozwiązać wątpliwą kwestię dotyczącą umowy zlecenie i powiązanego z nią szkolenia BHP.

Jeśli zatrudniam pracownika na umowę zlecenie to czy powinienem zagwarantować mu szkolenie wstępne BHP?
Bardzo ważnym zapisem, który definiuje czy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP czy też nie, jest określenie na umowie zlecenie miejsca wykonania pracy.

Szkolenie wstępne BHP nie jest wymagane zgodnie z zapisem KC – jeśli praca wykonywana jest poza zakładem pracy, tzn. w dowolnym miejscu  według uznania zleceniobiorcy.

Szkolenie wstępne BHP  jest wymagane jeśli strony umowy ustaliły stałe miejsce pracy na terenie firmy bądź inne miejsce pracy wskazane przez zleceniodawcę.

W tym przypadku zlecający powinien według KC zapewnić bezpieczne warunki pracy w szczególności zadbać o :

  • szkolenia wstępnie w dziedzinie BHP
  • badania lekarskie
  • zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego
  • wymagane środki bezpieczeństwa w tym środki ochrony indywidualnej.

 Zlecający prace definiuje wymagania bhp,  dokonuje je na podstawie analizy zagrożeń występujących w miejscu pracy, natomiast zleceniobiorca jest zobowiązany dostosować się do wskazanych wymogów.

 

Zatem jeśli określamy w umowie zlecenie miejsce pracy powinniśmy postępować analogicznie jak w przypadku osób zatrudnionych na mocy umowy o pracę, kompletując całą dokumentację dotyczącą szkoleń, zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego oraz obowiązującymi instrukcjami bhp.