22 lt.

W JAKIM TERMINIE NALEŻY DOKONAĆ KOLEJNEJ OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO, JEŻELI NIE NASTĄPIŁ WYPADEK, NIE WPROWADZONO NOWYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ NIE ZMIENIONO ORGANIZACJI PRACY?

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DOKONYWANA JEST

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy

  • przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych),

  • po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy,

  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych.

  • po wykonaniu pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy (o ile ich wyniki zasadniczo różnią się od poprzednich lub są wykonywane po raz pierwszy),

  • po zaistnieniu wypadku przy pracy.

OKRESOWA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO może być wykonywana z częstotliwością określoną:

  • w procedurach,

  • może wynikać również ze stosowanych w organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy np. raz w roku lub co 2 lata).

Konieczność lub brak konieczności dokonania okresowej oceny ryzyka zawodowego może być zawarta w COROCZNEJ ANALIZIE STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY pracy, która powinna zawierać propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, analizę jest zobowiązany wykonać inspektor bhp.

10 lt.

Szkolenie BHP dla pracodawców, Katowice, Sosnowiec, Ruda Śląska, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Mikołów…

Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP  w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. ( art. 237 § 2KP)
Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy, proponujemy Państwu szkolenia BHP okresowe dla pracodawców. Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku. ( § 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego)
Celem szkolenia BHP dla pracodawców ( minimum 16 godzin lekcyjnych ) jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu.
Szkolenie prowadzone przez specjalistę ds. BHP
Czas trwania szkolenia BHP dla pracodawców: 16 godzin
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia