26 marzec

Kontrola PIP – jakie plany na 2015?

Pracodawcy w zakładach pracy, w których odnotowano dużą liczbę wypadków przy pracy, mogą spodziewać się wizyty inspektora PIP. W 2015 roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić 88 tys. kontroli. Odbędą się także powtórne kontrole w zakładach produkujących lub stosujących nanomateriały.

W roku 2015 będzie realizowany III etap działań kontrolno-prewencyjnych. Szczególna uwaga ma być zwrócona na zasadność zawierania umów cywilnoprawnych, a także na poprawność zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę.

Zgodnie z zaleceniem Rady Ochrony Pracy w programach prewencyjnych i działaniach promocyjnych inspekcja zwróci szczególną uwagę na problematykę przygotowania pracowników do pracy, w tym na szkolenia wstępne i ogólne i stanowiskowe.

ZADANIA STAŁE PIP DOTYCZĄCE LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA

w ramach stałych zadań inspektorzy sprawdzą legalność zatrudnienia obywateli polskich zwłaszcza w podmiotach, w których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości, czyli w sekcjach:

 • transport i gospodarka magazynowa
 • zakwaterowanie i usługi gastronomiczne
 • usługi administrowania i działalność wspierająca
 • budownictwo
 • handel
 • rolnictwo
 • ogrodnictwo

Działania kontrolne OIP

Inspektorzy okręgowych inspekcji pracy skontrolują m.in.:

 • odkrywkowe zakłady górnicze
 • zakłady wydobywające kopaliny nieobjęte własnością górniczą
 • małe zakłady różnych branż magazynujące i stosujące substancje i mieszaniny chemiczne
 • zakłady zajmujące się recyclingiem
 • kotłownie i ciepłownie
 • mikroprzedsiębiorstwa prowadzące punkty skupu, segregacji i składowania złomu, zwłaszcza punkty złomowania pojazdów samochodowych
 • zakłady rolne
 • zakłady produkcji wyrobów z drewna
 • magazyny wysokiego składowania
 • stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe
 • stanowiska pracy w narażeniu na promieniowanie optyczne
 • placówki oświatowe, szkoły

 

 

01 marzec

ANALIZA ROCZNA STANU BHP w firmie

ANALIZA ROCZNA STANU BHP

Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających stan realizacji wymogów bhp w zakładzie.

Analiza stanu bhp powinna być przygotowana przez pracownika służby bhp. Opracowany dokument należy przekazać pracodawcy. Powyższy obowiązek wynika z § 2. 1. pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 109, poz. 704 ze zm.). W przepisie tym wymienione zostały zadania, jakie powinna wykonywać służba bhp.

WAŻNE!
Do zakresu działania służby bhp należy sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje działań mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.

Prawidłowo przeprowadzona analiza powinna obejmować faktyczny opis stanu bhp w zakładzie oraz zawierać wiele elementów, które umożliwią pracodawcy precyzyjne ustalenie sposobów zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Oznacza to, że dobrze wykonana analiza powinna zawierać zarówno pozytywy jak i negatywne przykłady rozwiązań organizacji pracy wraz ze wskazaniem wniosków poprawy, zmiany i dostosowania wykrytych nieprawidłowości do obowiązujących przepisów prawa.

01 marzec

Czy pracodawca może przeprowadzać samodzielnie szkolenia BHP w swojej firmie?

Czy pracodawca może przeprowadzać samodzielnie szkolenia BHP w swojej firmie?

Tak, pracodawca może szkolić pracowników zgodnie z art. 23711 § 1 Kodeksu pracy.

W tym celu musi ukończyć SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW PEŁNIĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BHP. Czas trwania takiego szkolenia to minimum 64 godziny lekcyjne.
Forma – kurs lub seminarium.

Zatem szkolenie okresowe BHP dla pracodawców nie upoważnia do przeszkolenia pracowników przez pracodawcę z zakresu BHP.