03 styczeń

PPOŻ – PRÓBNA EWAKUACJA

Czy w każdej firmie należy przeprowadzać próbną ewakuację?

Nie, próbną ewakuację należy przeprowadzać jeśli w obiekcie w jednej strefie pożarowej(Uwaga w budynku może być kilka stref pożarowych) znajduję się ponad 50 osób.
„właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (tzn. budynki mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu”.
w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników, co dla obiektów oświatowych oznacza termin do końca listopada (względnie do końca grudnia dla uczelni wyższych) każdego roku.
Z kolei w przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (obiekty użyteczności publicznej przeznaczone przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak: szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych), zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej.
Właściciel lub zarządca obiektu objętego obowiązkiem przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest zobowiązany powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego PSP o terminie próbnej ewakuacji, nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem.
Zawiadomienie o próbnej ewakuacji musi zostać sporządzone na odpowiednim piśmie.
Zarządca, właśiciel lub Dyrektor zobowiązany jest sporządzić protokół  z ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.

Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

03 styczeń

BADANIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Pytanie: Pracownicy terenowi firmy X muszą posiadać książeczki zdrowia. Czy obowiązek pilnowania terminów kolejnych badań sanitarno-epidemiologicznych, tak samo jak w przypadku badań profilaktycznych ciąży na pracodawcy?

Tak, taki obowiązek ciąży na pracodawcy.

Badanie sanitarno-epidemiologiczne to badanie, w którego skład wchodzą badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej.

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają w szczególności:

  • osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przenisienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
  • podejrzani o zakażenie lub chorobę zakaźną
  • nosiciele, ozdowieńcy oraz osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym.

Osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby na obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne kieruje pracodawca albo zlecający wykonanie prac.

Koszt badań sanitarni-epidemiologicznych pracowników są finansowane w całości przez pracodawcę lub zlecającego wykonywanie prac. Kontrola upływu ważności tych badań, podobnie jak w przypadku badań lekarskich, o których mowa w Kodeksie pracy, spoczywa na pracodawcy lub osobie zlecającej wykonanie prac.