23 Paź

od 1/09/2018 zmiana przepisów dotyczących pracowników młodocianych

Od września 2018 roku została obniżona granica wieku pracownika młodocianego. Pracę będą mogły podjąć osoby, które ukończyły 15 rok życia.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 190 paragraf 1 Kodeksu pracy: Młodocianym w rozumieniu Kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych którzy: 

 • ukończyli conajmniej gimnazjum,
 • przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu

PODSTAWA PRAWNA 

 • ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. nr 56, poz.458)
 • art. 190, art 191 paragraf 5 puknt 3i4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.:Dz.U z 2018 r. poz 917 ze zm)
20 Lis

Niezbędna dokumentacja BHP w firmie

Niezbędna dokumentacja BHP w firmie – minimum,  które powinnieneś znać oraz posiadać jeśli prowadzisz lub zarządzasz firmą.

1. Ocena Ryzyka Zawodowego Dokumentacja – (dotyczy stanowiska nie ilości pracowników) Niezbędne aktualizację – co 2lata lub jeśli wystąpi wcześniej wypadek to aktualizacja po zaistaniałym wypadku
2. Szkolenie BHP pracodawcy lub kierownika

2. a) Szkolenie pracowników

Dokuemntacja

Szkolenie przed przyjęciem 1 pracownika/ stażysty

w pierwszym dniu pracy

Kolejne szkolenia co 5 lat

 

Kolejne okresowe I do 12 miesięcy od daty zatrudnienia

3. Analiza stanu BHP Dokumentacja Przeprowadzana raz na rok zazwyczaj na koniec roku kalendarzowego
4. Instrukcje stanowiskowe BHP Dokumentacja
5. Zarządzenie BHP Dokumentacja
6. Rejestr wypadków BHP Dokumentacja
7. Książka kontroli Dokumentacja
8. Gaśnice Przeglądy – Harmonogram Dokumentacja
9. Apteczka Instrukcja udzielenia I pomocy 1 Na każdym piętrze

 

14 Mar

OSZUŚCI PODSZYWAJĄCY SIĘ POD NASZĄ FIRMĘ

UWAGA OD JAKIEGOŚ CZASU Z NUMERÓW:

502 949 258 ORAZ 737 984 243 OSOBY PODSZYWAJĄ SIĘ POD NASZĄ FIRMĘ, OSOBY TE ZASTRASZAJĄ KLIENTÓW KARAMI ZA BRAK WYKONANIA SZKOLEŃ KTÓRYCH NIE ZNAJDZIECIE W NASZEJ OFERCIE. NATARCZYWIE CHCĄ PAŃSTWU PRZESŁAĆ PŁATNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE LUB INNE

SPRAWA ZOSTAŁA ZGŁOSZONA NA POLICJĘ.
PROSIMY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ

PROŚIMY O ZGŁASZANIE SMSOWO LUB TELEFONICZNIE TYCH PRZYPADKÓW DO NASZEJ FIRMY z podaniem numeru telefonu z którego te osoby dzwonią.

z GÓRY DZIĘKUJĘMY ZA WSPÓŁPRACĘ.

Dyrekcja

03 Sty

PPOŻ – PRÓBNA EWAKUACJA

Czy w każdej firmie należy przeprowadzać próbną ewakuację?

Nie, próbną ewakuację należy przeprowadzać jeśli w obiekcie w jednej strefie pożarowej(Uwaga w budynku może być kilka stref pożarowych) znajduję się ponad 50 osób.
„właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV (tzn. budynki mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu”.
w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników, co dla obiektów oświatowych oznacza termin do końca listopada (względnie do końca grudnia dla uczelni wyższych) każdego roku.
Z kolei w przypadku obiektu zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (obiekty użyteczności publicznej przeznaczone przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak: szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych), zakres i obszar budynku objęty praktycznym sprawdzeniem organizacji i warunków ewakuacji musi być uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej.
Właściciel lub zarządca obiektu objętego obowiązkiem przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji jest zobowiązany powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego PSP o terminie próbnej ewakuacji, nie później niż na tydzień przed jej przeprowadzeniem.
Zawiadomienie o próbnej ewakuacji musi zostać sporządzone na odpowiednim piśmie.
Zarządca, właśiciel lub Dyrektor zobowiązany jest sporządzić protokół  z ćwiczeń w zakresie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.

Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

03 Sty

BADANIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

Pytanie: Pracownicy terenowi firmy X muszą posiadać książeczki zdrowia. Czy obowiązek pilnowania terminów kolejnych badań sanitarno-epidemiologicznych, tak samo jak w przypadku badań profilaktycznych ciąży na pracodawcy?

Tak, taki obowiązek ciąży na pracodawcy.

Badanie sanitarno-epidemiologiczne to badanie, w którego skład wchodzą badanie lekarskie, badania laboratoryjne oraz dodatkowe badania i konsultacje specjalistyczne, wykonywane w ramach nadzoru epidemiologicznego w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej.

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają w szczególności:

 • osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przenisienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
 • podejrzani o zakażenie lub chorobę zakaźną
 • nosiciele, ozdowieńcy oraz osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym.

Osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby na obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne kieruje pracodawca albo zlecający wykonanie prac.

Koszt badań sanitarni-epidemiologicznych pracowników są finansowane w całości przez pracodawcę lub zlecającego wykonywanie prac. Kontrola upływu ważności tych badań, podobnie jak w przypadku badań lekarskich, o których mowa w Kodeksie pracy, spoczywa na pracodawcy lub osobie zlecającej wykonanie prac.

07 Lip

Kto przeprowadza szkolenia BHP w firmie?

Kto przeprowadza szkolenia BHP?

Szkolenia BHP wstępne oraz okresowe musi przeprowadzić specjalista ds. BHP. Może to być osoba z zewnętrznej firmy szkoleniowej lub pracownik zatrudniony w danej firmie jako specjalista ds BHP.

Wyróżniamy dwa typy szkoleń BHP:

 1. Szkolenia wstępne BHP

 2. Szkolenia okresoweBHP

Szkolenie wstępne BHP składa się z 2 części:

a) Część ogólna – szkolenie wstępne BHP przeprowadza specjalista ds BHP. UWAGA w pierwszym dniu pracy!

b) Część stanowiskowa – szkolenie wstępne BHP przeprowadza pracodawca lub kierownik UWAGA! Który odbył szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami . UWAGA w pierszym i drugim dniu pracy. Szkolenie stanowiskowe może trwać dłużej

 

07 Lip

Czy szkolenia BHP są konieczne?

Czy szkolenia BHP są konieczne?
TAK, Szkolenia BHP wstępne oraz szkolenia BHP okresowe są szkoleniami koniecznymi, wynika to z Kodeksu Pracy.

Cały rozdział X Kodeksu Pracy przeznaczony jest tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca zatrudniający już 1 pracownika, stażystę lub praktykanta zgodnie z prawem staję się pracodawcą w związku z czym musi przeszkolić pracowników z zakresu BHP.

Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniach jest zaświadczenie ze szkolenia BHP.

http://www.bhpkatowice.com/szkolenia-wstepne/

http://www.bhpkatowice.com/szkolenia-okresowe/

02 Lip

SZKOLENIA BHP Katowice, Zabrze, Chorzów, Gliwice, Ruda Śląska, Sosonowiec, Mikołów, Mysłowice, Częstochowa – TEREN CAŁEGO ŚLĄSKA

Drodzy Państwo,

przeprowadzamy szkolenia z zakresu BHP ORAZ PPOŻ na terenie całego województwa śląskiego

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.
Szkolenia obywają się w naszej firmie bądź w siedzibie Państwa firmy.

 

 

 

25 Kwi

Zbliża się okres letni, jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w czasie upadłów?

Pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje chłodzące w sytuacji gdy temperatura na stanowisku pracy umiejscowionym na otwartej przestrzeni przekracza 25 stopni, natomiast na stanowiskach zlokalizowanych w pomieszczeniach wynosi powyżej 28 stopni. W takiej sytuacji mówi się o pracy w warunkach uciążliwych.
Napoje powinny byc dostępne w czasie podczas całęj zmiany roboczej, a ich ilość powinna być dostosowana do potrzeb pracowników. Przepisy dokładnie nie precyzują o jakiej ilości dokładnie mówimy, ale jak podaje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dzienne spożycie wody dla dorosłych mężczyzn powinno wynosić przeciętnie 2,5 l, a dla kobiet 2 l płynów dziennie.
Płyny nieodpłatnie zapewnia pracodawca i nie może on zamiast ich wydania wypłacać ekwiwalentu. Dodatkowo pracownicy wykonujący prace brudzące powinni mieć zapewniony dostęp do bieżącej wody lub 90 l wody do celów higieniczno-sanitarnych.
26 Mar

Kontrola PIP – jakie plany na 2015?

Pracodawcy w zakładach pracy, w których odnotowano dużą liczbę wypadków przy pracy, mogą spodziewać się wizyty inspektora PIP. W 2015 roku Państwowa Inspekcja Pracy zamierza przeprowadzić 88 tys. kontroli. Odbędą się także powtórne kontrole w zakładach produkujących lub stosujących nanomateriały.

W roku 2015 będzie realizowany III etap działań kontrolno-prewencyjnych. Szczególna uwaga ma być zwrócona na zasadność zawierania umów cywilnoprawnych, a także na poprawność zawierania i rozwiązywania terminowych umów o pracę.

Zgodnie z zaleceniem Rady Ochrony Pracy w programach prewencyjnych i działaniach promocyjnych inspekcja zwróci szczególną uwagę na problematykę przygotowania pracowników do pracy, w tym na szkolenia wstępne i ogólne i stanowiskowe.

ZADANIA STAŁE PIP DOTYCZĄCE LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA

w ramach stałych zadań inspektorzy sprawdzą legalność zatrudnienia obywateli polskich zwłaszcza w podmiotach, w których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości, czyli w sekcjach:

 • transport i gospodarka magazynowa
 • zakwaterowanie i usługi gastronomiczne
 • usługi administrowania i działalność wspierająca
 • budownictwo
 • handel
 • rolnictwo
 • ogrodnictwo

Działania kontrolne OIP

Inspektorzy okręgowych inspekcji pracy skontrolują m.in.:

 • odkrywkowe zakłady górnicze
 • zakłady wydobywające kopaliny nieobjęte własnością górniczą
 • małe zakłady różnych branż magazynujące i stosujące substancje i mieszaniny chemiczne
 • zakłady zajmujące się recyclingiem
 • kotłownie i ciepłownie
 • mikroprzedsiębiorstwa prowadzące punkty skupu, segregacji i składowania złomu, zwłaszcza punkty złomowania pojazdów samochodowych
 • zakłady rolne
 • zakłady produkcji wyrobów z drewna
 • magazyny wysokiego składowania
 • stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe
 • stanowiska pracy w narażeniu na promieniowanie optyczne
 • placówki oświatowe, szkoły