Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest poprzez:

 • Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia
 • Zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia
 • Prowadzenie działań ratowniczych

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie województwa, w imieniu wojewody, zadania wykonuje właściwy miejscowo komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej a na terenie powiatu zagadnienia te realizuje właściwy komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową w zakładzie pracy realizuje właściciel, zarządca lub użytkownik.

Najważniejszy obowiązek w zakresie ochrony przeciwpożarowej zawarty jest w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i brzmi: Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej albo Policji bądź wójta albo sołtysa.

Obowiązki właściciela/zarządy budynku:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się:

 • używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem oraz w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo
 • użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem
 • użytkowania urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta
 • stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki
 • składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji
 • umieszczania przedmiotów na drogach ewakuacyjnych w sposób zmniejszający ich wysokość lub szerokość poniżej wymaganych wartości
 • zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru
 • blokowania drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie
 • uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do:
 • gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych
 • źródeł wody do celów przeciwpożarowych
 • urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami
 • wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych
 • wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej

GAŚNICE

Gaśnice

Właściciel ma obowiązek wyposażenia budynku, obiektu budowlanego w gaśnice, których rodzaj powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

Grupa A – pożary ciał stałych, zwykle pochodzenia organicznego, przy spalaniu, których powstaje żarzenie np. drewno, papier, tkaniny, słoma, tworzywa sztuczne

Grupa B – pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się wskutek ciepła wytwarzającego się przy pożarze np. alkohole, benzyna, parafina, smoła

Grupa C – pożary gazów np. metan, acetylen, propan

Grupa D – pożary metali np. sód, potas, glin

Grupa F – tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych

Ilość gaśnic zależy od powierzchni budynku tj. na każde 100 m2 – jedna jednostka środka gaśniczego 2 kg.

Gaśnice w obiektach należy rozmieszczać:

 • w miejscach łatwo dostępnych i widocznych w szczególności:
 • przy wejściach do budynków
 • na klatkach schodowych
 • na korytarzach
 • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz
 • w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła
 • w obiektach wielokondygnacyjnych w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to warunki

Rozmieszczając gaśnice należy pamiętać, iż odległość z każdego miejsca w obiekcie w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m. Do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Miejsce gdzie ustawiona lub zawieszona jest gaśnica należy oznakować piktogramem

Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Konserwacji sprzętu dokonuje osoba uprawniona, której zadaniem jest przeprowadzenie oględzin oraz sprawdzenie prawidłowości działania elementów składowych gaśnicy, kontrola środka gaśniczego oraz ładunku z gazem lub innego elementu napędowego. Osoba wykonująca przegląd określa, czy gaśnica jest sprawna czy nadaje się do remontu czy też może uszkodzenia gaśnicy są tak duże, że nie nadaje się do naprawy i należy ją zezłomować.

Po wykonanym przeglądzie konserwator powinien nakleić kontrolkę, na której powinny być następujące informacje:

 • napis KONTROLKA
 • dane firmy/osoby przeprowadzającej przegląd
 • imienna pieczątka osoby wykonującej przegląd oraz jej podpis
 • data przeprowadzonej kontroli (miesiąc i rok)
 • data następnej kontroli (miesiąc i rok)

Zasady użycia gaśnic

Gaśnicę proszkową należy użytkować w pozycji pionowej, nie wolno odwracać do góry nogami ani przewracać na bok. Aby uruchomić gaśnicę należy:

 • Wyciągnąć zawleczkę
 • Nacisnąć zbijak, przebijając nabój i zwolnić nacisk
 • Po około 5 sekundach gaśnica jest gotowa do użycia

Działanie gaśnicy w każdej chwili można przerwać przez zwolnienie dźwigni a następnie ponownie można jej żyć.

Gaśnicę śniegową również należy używać w pozycji pionowej (nie wolno odwracać do góry nogami ani przewracać na bok). W celu uruchomienia gaśnicy należy:

 • Wyciągnąć zawleczkę
 • Uruchamiamy zawór kierujemy strumień środka gaśniczego na ognisko pożaru

Działanie gaśnicy w każdej chwili można przerwać zamykając zwór. Należy pamiętać, że:

 • W czasie działania gaśnicy należy ją trzymać za przeznaczone do tego uchwyty,

Nie wolno używać tych gaśnic do gaszenia ludzi