01 marzec

Czy pracodawca może przeprowadzać samodzielnie szkolenia BHP w swojej firmie?

Czy pracodawca może przeprowadzać samodzielnie szkolenia BHP w swojej firmie?

Tak, pracodawca może szkolić pracowników zgodnie z art. 23711 § 1 Kodeksu pracy.

W tym celu musi ukończyć SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW PEŁNIĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BHP. Czas trwania takiego szkolenia to minimum 64 godziny lekcyjne.
Forma – kurs lub seminarium.

Zatem szkolenie okresowe BHP dla pracodawców nie upoważnia do przeszkolenia pracowników przez pracodawcę z zakresu BHP.

10 lt.

Szkolenie BHP dla pracodawców, Katowice, Sosnowiec, Ruda Śląska, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Mikołów…

Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP  w zakresie niezbędnych do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. ( art. 237 § 2KP)
Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy, proponujemy Państwu szkolenia BHP okresowe dla pracodawców. Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku. ( § 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego)
Celem szkolenia BHP dla pracodawców ( minimum 16 godzin lekcyjnych ) jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu.
Szkolenie prowadzone przez specjalistę ds. BHP
Czas trwania szkolenia BHP dla pracodawców: 16 godzin
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia
04 styczeń

Szkolenia bhp – kiedy zorganizować szkolenia wstępne i okresowe?

Kiedy powinnam zorganizować szkolenie wstępne BHP dla pracowników? kiedy zorganizować  pierwsze szkolenie okresowe BHP dla pracowników? 

Mamy nadzieję, iż poniższy rysunek ułatwi Państwu pracę, bądź też usystematyzuje wiedzę z zakresu szkoleń BHP.

Na wykresie umieszczono odpowiednio kto i kiedy powinien odbyć szkolenie wstępne BHP oraz szkolenie okresowe BHP.

Drodzy Państwo pamiętajcie wszyscy pracownicy powinni odbyć szkolenie okresowe BHP po przepracowanych 12 miesiącach.

Szkolenia okresowe BHP powinny odbywać się co 3,  5, 6 lat w zależności od wykonywanego zawodu.

Co więcej pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych zakwalifikowanych do prac szczególnie niebezpiecznych powinni zostać przeszkoleni zakresu okresowych szkoleń BHP raz do roku.

 

szkolenia_bhp_Katowice

04 styczeń

CZAS TRWANIA SZKOLEŃ WSTĘPNYCH ORAZ OKRESOWYCH BHP

CZAS TRWANIA SZKOLEŃ WSTĘPNYCH BHP

Szkolenie wstępne BHP Katowice

Instruktaż ogólny minimalny okres trwania szkolenia 3 godziny

Instruktaż stanowiskowy minimalny okres trwania szkolenia 8 godzin

Szkolenia wstępne pracodawców wykonujących zadania służby BHP

Minimalny czas trwania szkolenia 64 godziny(w tym 6 ćwiczeń)

——————————————————————————————————————-

CZAS TRWANIA SZKOLEŃ OKRESOWYCH  BHP

Szkolenia okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Minimalny czas trwania szkolenia 16 godzin

Szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Minimalny czas trwania szkolenia 16 godzin

Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Minimalny czas trwania szkolenia 8 godzin

Szkolenia okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia

Minimalny czas trwania szkolenia 8 godzin

Szkolenia okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Minimalny czas trwania szkolenia 32 godziny (w tym 4  ćwiczenia)

16 grudzień

Szkolenie wstępne BHP a umowa zlecenie

O szkoleniu wstępnym zleceniobiorcy decyduje miejsce pracy.

Drodzy Państwo,

chcielibyśmy rozwiązać wątpliwą kwestię dotyczącą umowy zlecenie i powiązanego z nią szkolenia BHP.

Jeśli zatrudniam pracownika na umowę zlecenie to czy powinienem zagwarantować mu szkolenie wstępne BHP?
Bardzo ważnym zapisem, który definiuje czy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP czy też nie, jest określenie na umowie zlecenie miejsca wykonania pracy.

Szkolenie wstępne BHP nie jest wymagane zgodnie z zapisem KC – jeśli praca wykonywana jest poza zakładem pracy, tzn. w dowolnym miejscu  według uznania zleceniobiorcy.

Szkolenie wstępne BHP  jest wymagane jeśli strony umowy ustaliły stałe miejsce pracy na terenie firmy bądź inne miejsce pracy wskazane przez zleceniodawcę.

W tym przypadku zlecający powinien według KC zapewnić bezpieczne warunki pracy w szczególności zadbać o :

 • szkolenia wstępnie w dziedzinie BHP
 • badania lekarskie
 • zapoznanie z oceną ryzyka zawodowego
 • wymagane środki bezpieczeństwa w tym środki ochrony indywidualnej.

 Zlecający prace definiuje wymagania bhp,  dokonuje je na podstawie analizy zagrożeń występujących w miejscu pracy, natomiast zleceniobiorca jest zobowiązany dostosować się do wskazanych wymogów.

 

Zatem jeśli określamy w umowie zlecenie miejsce pracy powinniśmy postępować analogicznie jak w przypadku osób zatrudnionych na mocy umowy o pracę, kompletując całą dokumentację dotyczącą szkoleń, zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego oraz obowiązującymi instrukcjami bhp.

30 październik

Programy Szkoleń

28 październik

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest poprzez:

 • Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia
 • Zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia
 • Prowadzenie działań ratowniczych

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie województwa, w imieniu wojewody, zadania wykonuje właściwy miejscowo komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej a na terenie powiatu zagadnienia te realizuje właściwy komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową w zakładzie pracy realizuje właściciel, zarządca lub użytkownik.

Najważniejszy obowiązek w zakresie ochrony przeciwpożarowej zawarty jest w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i brzmi: Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej albo Policji bądź wójta albo sołtysa.

Obowiązki właściciela/zarządy budynku:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się:

 • używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem oraz w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo
 • użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem
 • użytkowania urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta
 • stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki
 • składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji
 • umieszczania przedmiotów na drogach ewakuacyjnych w sposób zmniejszający ich wysokość lub szerokość poniżej wymaganych wartości
 • zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru
 • blokowania drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie
 • uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do:
 • gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych
 • źródeł wody do celów przeciwpożarowych
 • urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami
 • wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych
 • wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej

GAŚNICE

Gaśnice

Właściciel ma obowiązek wyposażenia budynku, obiektu budowlanego w gaśnice, których rodzaj powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

Grupa A – pożary ciał stałych, zwykle pochodzenia organicznego, przy spalaniu, których powstaje żarzenie np. drewno, papier, tkaniny, słoma, tworzywa sztuczne

Grupa B – pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się wskutek ciepła wytwarzającego się przy pożarze np. alkohole, benzyna, parafina, smoła

Grupa C – pożary gazów np. metan, acetylen, propan

Grupa D – pożary metali np. sód, potas, glin

Grupa F – tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych

Ilość gaśnic zależy od powierzchni budynku tj. na każde 100 m2 – jedna jednostka środka gaśniczego 2 kg.

Gaśnice w obiektach należy rozmieszczać:

 • w miejscach łatwo dostępnych i widocznych w szczególności:
 • przy wejściach do budynków
 • na klatkach schodowych
 • na korytarzach
 • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz
 • w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła
 • w obiektach wielokondygnacyjnych w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to warunki

Rozmieszczając gaśnice należy pamiętać, iż odległość z każdego miejsca w obiekcie w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m. Do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Miejsce gdzie ustawiona lub zawieszona jest gaśnica należy oznakować piktogramem

Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Konserwacji sprzętu dokonuje osoba uprawniona, której zadaniem jest przeprowadzenie oględzin oraz sprawdzenie prawidłowości działania elementów składowych gaśnicy, kontrola środka gaśniczego oraz ładunku z gazem lub innego elementu napędowego. Osoba wykonująca przegląd określa, czy gaśnica jest sprawna czy nadaje się do remontu czy też może uszkodzenia gaśnicy są tak duże, że nie nadaje się do naprawy i należy ją zezłomować.

Po wykonanym przeglądzie konserwator powinien nakleić kontrolkę, na której powinny być następujące informacje:

 • napis KONTROLKA
 • dane firmy/osoby przeprowadzającej przegląd
 • imienna pieczątka osoby wykonującej przegląd oraz jej podpis
 • data przeprowadzonej kontroli (miesiąc i rok)
 • data następnej kontroli (miesiąc i rok)

Zasady użycia gaśnic

Gaśnicę proszkową należy użytkować w pozycji pionowej, nie wolno odwracać do góry nogami ani przewracać na bok. Aby uruchomić gaśnicę należy:

 • Wyciągnąć zawleczkę
 • Nacisnąć zbijak, przebijając nabój i zwolnić nacisk
 • Po około 5 sekundach gaśnica jest gotowa do użycia

Działanie gaśnicy w każdej chwili można przerwać przez zwolnienie dźwigni a następnie ponownie można jej żyć.

Gaśnicę śniegową również należy używać w pozycji pionowej (nie wolno odwracać do góry nogami ani przewracać na bok). W celu uruchomienia gaśnicy należy:

 • Wyciągnąć zawleczkę
 • Uruchamiamy zawór kierujemy strumień środka gaśniczego na ognisko pożaru

Działanie gaśnicy w każdej chwili można przerwać zamykając zwór. Należy pamiętać, że:

 • W czasie działania gaśnicy należy ją trzymać za przeznaczone do tego uchwyty,

Nie wolno używać tych gaśnic do gaszenia ludzi

15 październik

Witamy !! Organizujemy Szkolenia BHP w następujących miastach: Katowice, Ruda Śląska, Sosnowiec, Mikołów, Tychy, Chorzów, Bytom, Będzin, Zabrze, Mysłowice, Częstochowa, Gliwice, Orzesze, Łaziska, Wyry

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ

Szkolenia BHP organizujemy na terenie całego województwa śląskiego.

Siedziba główna firmy szkolenia BHP znajduję się w Katowicach

szkolenie bhp Katowice, Szkolenie bhp Sosnowiec, Szkolenie BHP Ruda Śląska, Szkolenie BHP Czeladź, Szkolenie BHP Siemianowice Śląskie, Szkolenie BHP Mikołów, Szkolenie BHP  Mysłowice, Szkolenie BHP Mikołów, Szkolenie BHP Chorzów, Szkolenie BHP Zabrze, Szkolenie BHP Gliwice

 

 

17 wrz.

Szkolenia BHP dla kadry kierowniczej

Szkolenia BHP dla kadry kierowniczej

, szkolenia bhp Tychy, szkolenia bhp Sosnowiec, szkolenia bhp Gliwice, szkolenia bhp Częstochowa, szkolenia bhp Ruda Sląska, szkolenia bhp Wyry, szkolenia bhp Gostyń, szkolenia bhp Orzesze, szkolenia bhp Łaziska, szkolenia bhp Mysłowice, szkolenia bhp Mikołów, szkolenia bhp, szkolenia bhp Katowice, Szkolenia bhp Częstochowa,

Kierownik jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. (art. 237³ § 2¹ KP)

Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy, proponujemy Państwu szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej. Osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach. (§ 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego)

Celem szkolenia okresowego kadry kierowniczej jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w środowisku pracy i ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.nr 180, poz.1860 z późn. zm)

Ramowy program szkolenia:

 • Regulacje prawne z zakresu prawa pracy – dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków w pracy, chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktarzu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w środowisku pracy
 • Zasady postępowania w razie wypadku i sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
 • Problem ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

 

 szkolenia bhp Tychy, szkolenia bhp Sosnowiec, szkolenia bhp Gliwice, szkolenia bhp Częstochowa, szkolenia bhp Ruda Sląska, szkolenia bhp Wyry, szkolenia bhp Gostyń, szkolenia bhp Orzesze, szkolenia bhp Łaziska, szkolenia bhp Mysłowice, szkolenia bhp Mikołów, szkolenia bhp, szkolenia bhp Katowice, Szkolenia bhp Częstochowa, szkolenia bhp Ruda śląska, szkolenia bhp Rybnik, szkolenia bhp Siewierz, szkolenia bhp Bytom, szkolenia bhp Będzin, szkolenia bhp Katowice,