01 marzec

Czy pracodawca może przeprowadzać samodzielnie szkolenia BHP w swojej firmie?

Czy pracodawca może przeprowadzać samodzielnie szkolenia BHP w swojej firmie?

Tak, pracodawca może szkolić pracowników zgodnie z art. 23711 § 1 Kodeksu pracy.

W tym celu musi ukończyć SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW PEŁNIĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BHP. Czas trwania takiego szkolenia to minimum 64 godziny lekcyjne.
Forma – kurs lub seminarium.

Zatem szkolenie okresowe BHP dla pracodawców nie upoważnia do przeszkolenia pracowników przez pracodawcę z zakresu BHP.

27 styczeń

Szkolenia PPOŻ

Szkolenia przeciwpożarowe są obowiązkowymi szkoleniami dla pracowników oraz właścicieli firm,
Zakres Szkolenia przeciwpożarowego:
 • Organizacja ochrony przeciwpożarowej – ogólne przepisy.
 • Zagrożenie pożarowe obiektu.
 • Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom.
 •  Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru – sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia.
 • Ewakuacja ludzi i mienia.
 • Środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy oraz urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiekcie.
Szkolenia ppoż. prowadzone są przez Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej
Czas trwania szkolenia: 2 godziny
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia.
Szkolenia przeciwpożarowe (ppoż) odbywają się na terenie całego śląska.
 
 Szkolenia przeciwpożarowe Katowice, Szkolenia przeciwpożarowe Chorzów, Szkolenia przeciwpożarowe Gliwice, Szkolenia przeciwpożarowe Sosnowiec, Szkolenia przeciwpożarowe Tychy, Szkolenia przeciwpożarowe Częstochowa, Szkolenia przeciwpożarowe Mikołów, 
Szkolenie p.poż. Katowice, Szkolenie p.poż.Sosnowiec, Szkolenie p.poż. Ruda śląska, Szkolenie p.poż.Częstochowa, Szkolenie p.poż.Chorzów, Szkolenie p.poż.Siemianowice Śląskie, Szkolenie p.poż.Tychy, Szkolenie p.poż.Gliwice, Szkolenie p.poż.Bytom, Szkolenie p.poż.Będzin, Szkolenie p.poż.Czeladź, Szkolenie p.poż.Wyry, Szkolenie p.poż.Siewirz, Szkolenie p.poż.Bytom, Szkolenie p.poż.Będzin, Szkolenie p.poż.Mikołów, Szkolenie p.poż.Mysłowice, Szkolenie p.poż.Siemianowice Sląskie, Szkolenie p.poż.Orzesze, Szkolenie p.poż.Łaziska, Szkolenie p.poż.Rybnik
15 styczeń

Szkolenia przeciwpożarowe Katowice, Tychy, Sosnowiec, Chorzów, Gliwice, Częstochowa, Ruda Śląska, Mikołów, Mysłowice

Zakres Szkolenia przeciwpożarowego:

 • Organizacja ochrony przeciwpożarowej – ogólne przepisy.
 • Zagrożenie pożarowe obiektu.
 • Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom.
 •  Zadania i obowiązki pracowników w przypadku powstania pożaru – sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia.
 • Ewakuacja ludzi i mienia.
 • Środki gaśnicze, podręczny sprzęt gaśniczy oraz urządzenia przeciwpożarowe występujące w obiekcie.

Szkolenia prowadzone są przez Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej
Czas trwania szkolenia: 2 godziny
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia.

Szkolenia przeciwpożarowe (p.poż) odbywają się na terenie całego śląska. Szkolenia przeciwpożarowe Katowice, Szkolenia przeciwpożarowe Chorzów, Szkolenia przeciwpożarowe Gliwice, Szkolenia przeciwpożarowe Sosnowiec, Szkolenia przeciwpożarowe Tychy, Szkolenia przeciwpożarowe Częstochowa, Szkolenia przeciwpożarowe Mikołów, Szkolenia przeciwpożarowe Mysłowice, Szkolenia szkolenia przeciwpożaroweprzeciwpożarowe Ruda Śląska, Szkolenia przeciwpożarowe Zabrze,  Szkolenia przeciwpożarowe Czeladź, Szkolenia przeciwpożarowe Bytom, Szkolenia przeciwpożarowe Będzin,

 

04 styczeń

Szkolenia bhp – kiedy zorganizować szkolenia wstępne i okresowe?

Kiedy powinnam zorganizować szkolenie wstępne BHP dla pracowników? kiedy zorganizować  pierwsze szkolenie okresowe BHP dla pracowników? 

Mamy nadzieję, iż poniższy rysunek ułatwi Państwu pracę, bądź też usystematyzuje wiedzę z zakresu szkoleń BHP.

Na wykresie umieszczono odpowiednio kto i kiedy powinien odbyć szkolenie wstępne BHP oraz szkolenie okresowe BHP.

Drodzy Państwo pamiętajcie wszyscy pracownicy powinni odbyć szkolenie okresowe BHP po przepracowanych 12 miesiącach.

Szkolenia okresowe BHP powinny odbywać się co 3,  5, 6 lat w zależności od wykonywanego zawodu.

Co więcej pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych zakwalifikowanych do prac szczególnie niebezpiecznych powinni zostać przeszkoleni zakresu okresowych szkoleń BHP raz do roku.

 

szkolenia_bhp_Katowice

30 październik

Programy Szkoleń

28 październik

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa realizowana jest poprzez:

 • Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia
 • Zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęsk żywiołowych lub innego miejscowego zagrożenia
 • Prowadzenie działań ratowniczych

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie województwa, w imieniu wojewody, zadania wykonuje właściwy miejscowo komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej a na terenie powiatu zagadnienia te realizuje właściwy komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową w zakładzie pracy realizuje właściciel, zarządca lub użytkownik.

Najważniejszy obowiązek w zakresie ochrony przeciwpożarowej zawarty jest w ustawie o ochronie przeciwpożarowej i brzmi: Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony przeciwpożarowej albo Policji bądź wójta albo sołtysa.

Obowiązki właściciela/zarządy budynku:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabrania się:

 • używania otwartego ognia, palenia tytoniu i stosowania innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem oraz w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo
 • użytkowania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem
 • użytkowania urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta
 • stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki
 • składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji
 • umieszczania przedmiotów na drogach ewakuacyjnych w sposób zmniejszający ich wysokość lub szerokość poniżej wymaganych wartości
 • zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru
 • blokowania drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie
 • uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do:
 • gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych
 • źródeł wody do celów przeciwpożarowych
 • urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami
 • wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych
 • wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej

GAŚNICE

Gaśnice

Właściciel ma obowiązek wyposażenia budynku, obiektu budowlanego w gaśnice, których rodzaj powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

Grupa A – pożary ciał stałych, zwykle pochodzenia organicznego, przy spalaniu, których powstaje żarzenie np. drewno, papier, tkaniny, słoma, tworzywa sztuczne

Grupa B – pożary cieczy palnych i substancji stałych topiących się wskutek ciepła wytwarzającego się przy pożarze np. alkohole, benzyna, parafina, smoła

Grupa C – pożary gazów np. metan, acetylen, propan

Grupa D – pożary metali np. sód, potas, glin

Grupa F – tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych

Ilość gaśnic zależy od powierzchni budynku tj. na każde 100 m2 – jedna jednostka środka gaśniczego 2 kg.

Gaśnice w obiektach należy rozmieszczać:

 • w miejscach łatwo dostępnych i widocznych w szczególności:
 • przy wejściach do budynków
 • na klatkach schodowych
 • na korytarzach
 • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz
 • w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła
 • w obiektach wielokondygnacyjnych w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to warunki

Rozmieszczając gaśnice należy pamiętać, iż odległość z każdego miejsca w obiekcie w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m. Do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Miejsce gdzie ustawiona lub zawieszona jest gaśnica należy oznakować piktogramem

Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Konserwacji sprzętu dokonuje osoba uprawniona, której zadaniem jest przeprowadzenie oględzin oraz sprawdzenie prawidłowości działania elementów składowych gaśnicy, kontrola środka gaśniczego oraz ładunku z gazem lub innego elementu napędowego. Osoba wykonująca przegląd określa, czy gaśnica jest sprawna czy nadaje się do remontu czy też może uszkodzenia gaśnicy są tak duże, że nie nadaje się do naprawy i należy ją zezłomować.

Po wykonanym przeglądzie konserwator powinien nakleić kontrolkę, na której powinny być następujące informacje:

 • napis KONTROLKA
 • dane firmy/osoby przeprowadzającej przegląd
 • imienna pieczątka osoby wykonującej przegląd oraz jej podpis
 • data przeprowadzonej kontroli (miesiąc i rok)
 • data następnej kontroli (miesiąc i rok)

Zasady użycia gaśnic

Gaśnicę proszkową należy użytkować w pozycji pionowej, nie wolno odwracać do góry nogami ani przewracać na bok. Aby uruchomić gaśnicę należy:

 • Wyciągnąć zawleczkę
 • Nacisnąć zbijak, przebijając nabój i zwolnić nacisk
 • Po około 5 sekundach gaśnica jest gotowa do użycia

Działanie gaśnicy w każdej chwili można przerwać przez zwolnienie dźwigni a następnie ponownie można jej żyć.

Gaśnicę śniegową również należy używać w pozycji pionowej (nie wolno odwracać do góry nogami ani przewracać na bok). W celu uruchomienia gaśnicy należy:

 • Wyciągnąć zawleczkę
 • Uruchamiamy zawór kierujemy strumień środka gaśniczego na ognisko pożaru

Działanie gaśnicy w każdej chwili można przerwać zamykając zwór. Należy pamiętać, że:

 • W czasie działania gaśnicy należy ją trzymać za przeznaczone do tego uchwyty,

Nie wolno używać tych gaśnic do gaszenia ludzi

17 wrz.

Szkolenia BHP dla kadry kierowniczej

Szkolenia BHP dla kadry kierowniczej

, szkolenia bhp Tychy, szkolenia bhp Sosnowiec, szkolenia bhp Gliwice, szkolenia bhp Częstochowa, szkolenia bhp Ruda Sląska, szkolenia bhp Wyry, szkolenia bhp Gostyń, szkolenia bhp Orzesze, szkolenia bhp Łaziska, szkolenia bhp Mysłowice, szkolenia bhp Mikołów, szkolenia bhp, szkolenia bhp Katowice, Szkolenia bhp Częstochowa,

Kierownik jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. (art. 237³ § 2¹ KP)

Mając na uwadze konieczność przestrzegania przez pracodawcę przepisów Kodeksu pracy, proponujemy Państwu szkolenie okresowe dla kadry kierowniczej. Osoby kierujące pracownikami mają obowiązek przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach. (§ 15 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego)

Celem szkolenia okresowego kadry kierowniczej jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w środowisku pracy i ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.nr 180, poz.1860 z późn. zm)

Ramowy program szkolenia:

 • Regulacje prawne z zakresu prawa pracy – dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków w pracy, chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktarzu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w środowisku pracy
 • Zasady postępowania w razie wypadku i sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
 • Problem ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

 

 szkolenia bhp Tychy, szkolenia bhp Sosnowiec, szkolenia bhp Gliwice, szkolenia bhp Częstochowa, szkolenia bhp Ruda Sląska, szkolenia bhp Wyry, szkolenia bhp Gostyń, szkolenia bhp Orzesze, szkolenia bhp Łaziska, szkolenia bhp Mysłowice, szkolenia bhp Mikołów, szkolenia bhp, szkolenia bhp Katowice, Szkolenia bhp Częstochowa, szkolenia bhp Ruda śląska, szkolenia bhp Rybnik, szkolenia bhp Siewierz, szkolenia bhp Bytom, szkolenia bhp Będzin, szkolenia bhp Katowice,

17 wrz.

Szkolenia okresowe BHP

Katowice, Sosnowiec, ruda śląska, Częstochowa, Chorzów, Siemianowice Śląski

Usługi z zakresu BHP świadczymy na terenie całego Śląska

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie. ( art. 237 § 2KP).

Szkolenia okresowe BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.)

Przypominamy, że wszyscy pracownicy powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe BHP  do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy (paragraf 15 ust.4 rozporządzenia szkoleniowego)

 Organizujemy szkolenia okresowe BHP dla pracowników:

 • służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby
 • osób kierującymi pracownikami
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych

Celem szkolenia okresowego BHP jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • regulacjami prawnymi z zakresu BHP związanymi z wykonywaną pracą
 • zagrożeniami występującymi w procesach pracy
 • zasadami postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń
 • okolicznościami i przyczynami charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków.

CZAS TRWANIA SZKOLEŃ OKRESOWYCH  BHP

Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Minimalny czas trwania szkolenia 8 godzin

Szkolenia okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia

Minimalny czas trwania szkolenia 8 godzin

Szkolenia okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Minimalny czas trwania szkolenia 16 godzin

Szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Minimalny czas trwania szkolenia 16 godzin

Szkolenia okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Minimalny czas trwania szkolenia 32 godziny (w tym 4  ćwiczenia)

Szkolenia okresowe BHP prowadzone są przez specjalistę ds. BHP
Termin: do uzgodnienia
Miejsce szkolenia okresowgo BHP: w miejscu ustalonym przez osobę zlecającą – zazwyczaj w firmie zlecającego
Czas trwania szkolenia: jak powyżej

bhp, bhp Katowice, bhp Sosnowiec, bhp Yychy, bhp Sosnowiec, bhp Czeladź, bhp Chorzów, bhp Gliwice, bhp Zabrze, bhp Mikołów, bhp Będzin, bhp Bytom, bhp Mysłowice, bhp Orzesze, bhp Gotyń bhp Częstochowa, bhp Siewierz, bhp Wyry, bhp Łaziska, bhp Ruda śląska,

szkolenia wstępne bhp Katowice, szkolenia wstępne bhp Sosnowiec, szkolenia wstępne bhp Tychy, szkolenia wstępne bhp Częstochowa, szkolenia wstępne bhp Czeladź, szkolenia wstępne bhp Chorzów, szkolenia wstępne bhp Gliwice, szkolenia wstępne bhp Zabrze, szkolenia wstępne bhp Mikołow, szkolenia wstępne bhp Będzin, szkolenia wstępne bhp Bytom, szkolenia wstępne bhp Mysłowice, szkolenia wstępne bhp  Orzesze, szkolenia wstępne bhp Gostyń, szkolenia wstępne bhp Wyry, szkolenia wstępne bhp Łaziska, szkolenia wstępne Ruda śląska,

szkolenia okresowe bhp Czeladź, szkolenia okresowe bhp Chorzów, szkolenia okresowe bhp Gliwice, szkolenia okresowe bhp Zabrze, szkolenia okresowe bhp Mikołow, szkolenia okresowe bhp  Będzien, szkolenia okresowe bhp Bytom, szkolenia okresowe bhp Mysłowice, szkolenia okresowe bhp Orzesze, szkolenia okresowe bhp Gostyń, szkolenia okresowe bhp Wyry, szkolenia okresowe bhp Łaziska, szkolenia okresowe bhp Częstochowa, szkolenia okresowe bhp Ruda śląska,

 szkolenia bhp Tychy, szkolenia bhp Sosnowiec, szkolenia bhp Gliwice, szkolenia bhp Częstochowa, szkolenia bhp Ruda Sląska, szkolenia bhp Wyry, szkolenia bhp Gostyń, szkolenia bhp Orzesze, szkolenia bhp Łaziska, szkolenia bhp Mysłowice, szkolenia bhp Mikołów, szkolenia bhp, szkolenia bhp Katowice, Szkolenia bhp Częstochowa, szkolenia bhp Ruda śląska,

17 wrz.

Cennik

RODZAJ USŁUGI Z ZAKRESU BHPCENA NETTO
Doradztwo w zakresie BHP100 PLN / godz.
Opracowanie tabeli przydziału odzieży100,00 PLN
Zarządzenie – ryzyko zawodowe20,00 PLN
Zarządzenie – szkoleniami20,00 PLN / miesiąc
Rejestr zachorowań na choroby zawodowe20,00 PLN
Rejestr wypadków20,00 PLN
Stała obsługa BHP zakładów pracy (Outsourcing BHP)od 300,00 PLN / miesiąc
Instrukcje BHP70,00 PLN
Opracowanie programu szczegółowego szkolenia BHP /instruktarz stanowiskowy120,00 PLN
Udział w pracach zespołu powypadkowego300,00 PLN
Wizyta kontrolna zakładu pracy lub jednostki100,00 PLN/ godzina
Opracowanie instrukcji stanowiskowych50,00 PLN / sztuka
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego100,00 PLN / stanowisko
Roczna analiza stanu BHPod 150 PLN
Szkolenie BHP okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych180,00 PLN / osoba
Szkolenie BHP okresowe dla pracowników na stanowiskach kierowniczych180,00 PLN / osoba
Szkolenie BHP okresowe pracodawcy180,00 PLN / osoba
Szkolenie BHP okresowe pracowników w języku angielskim lub francuskim140 PLN/ osoba
Szkolenie BHP okresowe pracowników70,00 PLN / osoba
Szkolenie BHP wstępne – instruktaż ogólny w języku angielskim lub francuskimod 100 PLN / osoba
Szkolenie BHP wstępne – instruktaż ogólnyod 30,00 PLN / osoba

 

RODZAJ USŁUGI Z ZAKRESU PPOŻCENA NETTO
Szkolenie przeciwpożarowe połączone ze szkolenie BHP wstępnym/ okresowym20 PLN / osoba
Szkolenie przeciwpożaroweod 50,00 PLN / osoba
Szkolenie przeciwpożarowe wraz z ćwiczeniami praktycznymi z wykorzystaniem gaśnic i innych sprzętów
Opracowanie w wersji elektronicznej plany ewakuacjiod 150 PLN piętro
Doradztwo w zakresie PPOŻ100 PLN/ godz.
Opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektuod 1000 PLN

 

I POMOC PRZEDMEDYCZNACENA NETTO
SZKOLENIE Z I POMOCY DLA PRACOWNIKÓW DO 15 OSÓB450 PLN
SZKOLENIE Z I POMOCY POWYŻEJ 15 PRACOWNIKÓW od 600 PLN
SZKOLENIE Z I POMOCY DLA NAUCZYCIELI 450 PLN

 

RODZAJ USŁUGI RODOCENA NETTO
PAKIET RODO ZRÓB TO SAM DLA INNEJ DZIAŁALNOŚCIod 600 PLN
PAKIET RODO ZRÓB TO SAM DLA BIURA RACHUNKOWEGO 600 PLN
PAKIET RODO ZRÓB TO SAM DLA SZKOŁY/ PRZEDSZKOLA / ZŁOBKA600 PLN

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Wszystkie ceny są cenami netto. Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP oraz PPOŻ PRZEPROWADZAMY NA TERENIE CAŁEGO ŚLĄSKA.

SZKOLENIA BHP, SZKOLENIA BHP WSTĘPNE, SZKOLENIA BHP OKRESOWE, SZKOLENIA BHP DLA PRACODAWCÓW, SZKOLENIA BHP DLA OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI, SZKOLENIA BHP DLA PRAKTYKANTÓW, SZKOLENIA BHP DLA STAŻYSTÓW, SZKOLENIA PPOŻ, OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO, NADZÓR BHP, PROTOKOŁY POWYPADKOWE, DORADZTWO BHP, OPRACOWANIE PLANÓW EWAKUACJI, INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

SZKOLENIA BHP KATOWICE, SZKOLENIA BHP CZELADŻ, SZKOLENIA BHP SOSNOWIEC, SZKOLENIA BHP CHORZÓW, SZKOLENIA BHP RUDA SLĄSKA, SZKOLENIA BHP CZĘSTOCHOWA, SZKOLENIA BHP MIKOŁÓW, SZKOLENIA BHP MYSŁOWICE, SZKOLENIA BHP ŻORY, SZKOLENIA BHP ŁĄZISKA GÓRNE, SZKOLENIA BHP ŁAZISKA DOLNE, SZKOLENIA BHP KOBIÓR, SZKOLENIA BHP GLIWICE, SZKOLENIA BHP ZABRZE,SZKOLENIA BHP BYTOM, SZKOLENIA BHP BĘDZIN, SZKOLENIA BHP SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, SZKOLENIA BHP TYCHY, SZKOLENIA BHP ORZESZE, SZKOLENIA BHP GOSTYŃ, SZKOLENIA BHP WYRY, SZKOLENIA BHP  TARNOWSKIE GÓRY, SZKOLENIA BHP JAWORZNO, SZKOLENIA BHP DĄBROWA GÓRNICZA…