22 Lut

W JAKIM TERMINIE NALEŻY DOKONAĆ KOLEJNEJ OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO, JEŻELI NIE NASTĄPIŁ WYPADEK, NIE WPROWADZONO NOWYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ NIE ZMIENIONO ORGANIZACJI PRACY?

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO DOKONYWANA JEST

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy

  • przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych),

  • po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy,

  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych.

  • po wykonaniu pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy (o ile ich wyniki zasadniczo różnią się od poprzednich lub są wykonywane po raz pierwszy),

  • po zaistnieniu wypadku przy pracy.

OKRESOWA OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO może być wykonywana z częstotliwością określoną:

  • w procedurach,

  • może wynikać również ze stosowanych w organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy np. raz w roku lub co 2 lata).

Konieczność lub brak konieczności dokonania okresowej oceny ryzyka zawodowego może być zawarta w COROCZNEJ ANALIZIE STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY pracy, która powinna zawierać propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy, analizę jest zobowiązany wykonać inspektor bhp.